U HOUSE 

Interior design & Styling : Michal Bar Haim
Tel Aviv